Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu przekazuje informację o wynikach biznesplanów składanych do 22 czerwca 2018 roku z powiatów buskiego, pińczowskiego, kazimierskiego, sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, staszowskiego.

Załącznik nr 1 do protokołu

Jednocześnie informujemy że w związku z faktem, iż wszystkie biznes plany otrzymały pozytywną rekomendację Komisji Oceny Biznesplanów nie wyznacza się terminu na wnoszenie odwołań i powyższe wyniki są ostateczne.

W przypadku rezygnacji Uczestnika z listy rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego do przyznania wsparcia zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej, o czym Kandydat zostanie poinformowany pisemnie.

Środki finansowe na założenie własnej firmy przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych.
Wzory w.w dokumentów znajdują się na stronie – www.dotacjenastart.pl w zakładce Biorę udział w projekcie.

Wszystkie osoby, których biznesplany zostały rekomendowane do dofinansowania prosimy o złożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych oraz Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami do dnia 27 lipca 2018 r.

 

Jednocześnie informujemy, iż rozpoczęcie działalności gospodarczej musi nastąpić nie później niż 31 lipca 2018 roku.