W ramach projektu zapewniamy:

  • Bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu administracyjno -prawnych aspektów uruchamiania i prowadzenia firmy oraz przygotowania biznesplanu.
  • Dotację inwestycyjną przeznaczoną na wydatki niezbędne do założenia firmy w wysokości nie przekraczającej 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce obowiązujące na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie, która może pokrywać do 100% w. w. wydatków brutto (łącznie podatkiem VAT).
  • Wsparcie pomostowe na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy, zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia wypłacane w ratach miesięcznych w wysokości nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia.
  • Doradztwo biznesowe dla nowo założonych w ramach projektu firm.

Do pobrania:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW

Załącznik-1-Biznes-plan

Załącznik 2 – Karta Oceny Merytorycznej biznes planu

Załącznik 3 Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 4 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 5 Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik 6 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 7 Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych

Załącznik 8 Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik 9 wzór formularz do pomocy de minimis

Załącznik 10 oświadczenie o przejściu z KRUS do ZUS

Załącznik 11 oświadczenie o niekorzystaniu z innych źródeł

Załącznik 12 harmonogram rzeczowo-finasnowy

 

Dokumenty archiwalne sprzed 2 stycznia 2018 roku.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW

Załącznik 3 Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości

Dokumenty archiwalne sprzed 2 stycznia 2018 roku:

Załącznik 6 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 7 Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych