INFORMACJA O WYNIKACH OCENY BIZNESPLANÓW DLA III GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DOTACJE NA START.

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu przekazuje informację o wynikach biznesplanów składanych do 22 czerwca 2018 roku z powiatów buskiego, pińczowskiego, kazimierskiego, sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, staszowskiego.

Załącznik nr 1 do protokołu

Jednocześnie informujemy że w związku z faktem, iż wszystkie biznes plany otrzymały pozytywną rekomendację Komisji Oceny Biznesplanów nie wyznacza się terminu na wnoszenie odwołań i powyższe wyniki są ostateczne.

W przypadku rezygnacji Uczestnika z listy rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego do przyznania wsparcia zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej, o czym Kandydat zostanie poinformowany pisemnie.

Środki finansowe na założenie własnej firmy przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych.
Wzory w.w dokumentów znajdują się na stronie – www.dotacjenastart.pl w zakładce Biorę udział w projekcie.

Wszystkie osoby, których biznesplany zostały rekomendowane do dofinansowania prosimy o złożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych oraz Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami do dnia 27 lipca 2018 r.

 

Jednocześnie informujemy, iż rozpoczęcie działalności gospodarczej musi nastąpić nie później niż 31 lipca 2018 roku.

TERMIN SKŁADANIA BIZNESPLANÓW DLA III GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Dotacje na start”

Uprzejmie informujemy, że termin składania biznesplanów upływa z dniem 22 czerwca 2018 roku.
Biznesplany przyjmowane są do godz.16:00 w biurach projektu w Busku – Zdroju , ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko- Zdrój oraz w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz.

Biznesplany powinny zostać złożone w dwóch egz. w wersji papierowej oraz dodatkowo w jednej wersji elektronicznej na płycie CD. Biznesplan musi być czytelnie podpisany.

Otwieramy własną firmę” – zakończony cykl szkoleń

Zakończyliśmy cykl szkoleń „Otwieramy własną firmę” realizowanych w ramach trzeciej edycji projektu „Dotacje na start” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Brały w nich udział  2 grupy szkoleniowe w Busku – Zdroju i  w Sandomierzu. Uczestnicy zdobywali wiedzę na temat zasad rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej, podatków, marketingu, a także zasad przygotowania biznes planu. Kolejnym etapem w drodze do własnej firmy jest przygotowanie biznesplanów działalności.

WYNIKI REKRUTACJI

WYNIKI REKRUTACJI

dotyczące osób, które złożyły formularze rekrutacyjne w terminie od 16 do 27 kwietnia 2018 roku.

Dokument do pobrania –Załącznik nr 1 do protokołu komisji

Jednocześnie informujemy, że szkolenia „Otwieramy własną firmę” realizowane w ramach projektu „Dotacje na start” odbędą się:

w dniach 21-25 maja 2018 roku w godz. od 9:00 do 14:15, w wynajętej sali szkoleniowej w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, ul. Wojska Polskiego 31, Busko-Zdrój,
w dniach 23-29 maja 2018 roku w godz. od 9:00 do 14:15, w Hotelu Basztowym, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, Sandomierz (sala niebieska).
Każdy Uczestnik projektu, który został zakwalifikowany do udziału w szkoleniach otrzyma pisemną informację o terminie i miejscu szkolenia.

INFORMACJA O OSTATECZNYCH WYNIKACH OCENY BIZNESPLANÓW DLA II GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DOTACJE NA START

INFORMACJA O OSTATECZNYCH WYNIKACH OCENY BIZNESPLANÓW DLA II GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DOTACJE NA START

Komisja Oceny Biznes Planów po rozpatrzeniu odwołań do opublikowanych wyników oceny informuje, że w zamieszczonym Załączniku Nr 1 do protokołu z posiedzenia Komisji znajduje się ostateczna lista Uczestników projektu Dotacje na start.

Środki finansowe na założenie własnej firmy przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych.
Wzory w.w dokumentów znajdują się na stronie – www.dotacjenastart.pl w zakładce Biorę udział w projekcie.

Wszystkie osoby, których biznesplany zostały rekomendowane do dofinansowania prosimy o złożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych oraz Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami do dnia 21 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do protokołu

WYNIKI OCENY BIZNES PLANÓW SKŁADANYCH DO 29 MARCA 2018 r.

WYNIKI OCENY BIZNES PLANÓW SKŁADANYCH DO 29 MARCA 2018 DLA II GRUPY Z POWIATÓW BUSKIEGO, PIŃCZOWSKIEGO, KAZIMIERSKIEGO, SANDOMIERSKIEGO, OPATOWSKIEGO, OSTROWIECKIEGO, STASZOWSKIEGO W RAMACH PROJEKTU „DOTACJE NA START”.

Przekazujemy wstępną listę osób rekomendowanych do dofinasowania projektu. Równocześnie informujemy, że osoby, których wnioski nie zostały rekomendowane do dofinansowania mają 5 dni na składanie wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po ewentualnym rozpatrzeniu odwołań.

Do pobrania: Załącznik nr 1 do protokołu

III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Dotacje na start”

Uruchamiamy III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Dotacje na start”.
W dniach od 16 do 27 kwietnia 2018 r. prowadzić będziemy III nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu „Dotacje na start”. Osoby, które spełniają kryteria naboru zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych. Wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego aplikowania do projektu znajdują na stronie www.dotacjenastart.pl w zakładce – Chcę uczestniczyć w projekcie.

Projekt skierowany jest do mieszkańców z terenów:

Powiat buski, gminy: Stopnica, Solec- Zdrój, Pacanów, Wiślica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno,

Powiat ostrowiecki, gminy: Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów,

Powiat opatowski, gminy: Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice,

Powiat sandomierski, gminy: Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy,

Powiat staszowski, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica,

Powiat kazimierski, gminy: Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin, Bejsce,

Powiat pińczowski, gminy: Złota, Michałów, Działoszyce.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 do 31.08.2019r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zasad przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przekazywane będą na stronie projektu: www.dotacjenastart.pl.

Biurem projektu właściwym dla Kandydatów z terenu powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i staszowskiego jest biuro projektu w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel. 15 833 34 09, dla Kandydatów z terenu powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego jest biuro projektu w Busku- Zdroju, ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko- Zdrój, tel. 41 378 13 16.