Uczestnikami projektu mogą być osoby, które ukończyły 30 rok życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,
  • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 

Do pobrania:
Dokumenty obowiązujące

REGULAMIN REKRUTACJI

Załącznik 1 Formularz rekrutacji

Załącznik-2-karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego

Załącznik 3 Oświadczenie o profilu pomocy

Załącznik 4 Oswiadczenie o posiadanym statusie osoby biernej zawodowo

Załącznik 5 Oświadczenie o posiadanym statusie Uczestnika projektu

Załącznik 6 Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych

Załącznik 7 Oświadczenie o posiadanym statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej

Załącznik 8 Oświadczenie osoby niskokwalifikowanej

 

Archiwalne wzory dokumentów sprzed 14 maja 2018 roku

REGULAMIN REKRUTACJI

Archiwalne wzory dokumentów sprzed 23 kwietnia 2018 roku

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Archiwalne wzory dokumentów sprzed 8 lutego 2018 roku:

REGULAMIN REKRUTACJI

Archiwalne wzory dokumentów sprzed 09 października 2017 roku:

Załącznik 5 Oświadczenie o posiadanym statusie Uczestnika projektu

 

Archiwalne wzory dokumentów sprzed 06 października 2017 roku:

Załącznik 1 Formularz rekrutacji

 

Archiwalne wzory dokumentów sprzed 28 marca 2018r.

Załącznik 1 Formularz rekrutacji